Egzamin ósmoklasisty – informacje dla uczniów i rodziców

Drodzy Rodzice, Uczniowie, w dniach 25-27 maja 2021r. uczniowie klasy VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

WAŻNE DATY DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Do 28 września

dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Do 30 września

Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą:

 • języka obcego nowożytnego, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu,
 • zamiaru przystąpienia ucznia do egzaminu z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.

Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Do 15 października

Rodzice ucznia (dotyczy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie, należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.

Do 20 listopada

Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania tej informacji rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 20 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.

Do 25 listopada

Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty.

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje wyniki egzaminu ósmoklasisty do szkół-do 8 lipca 2021, wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty- 9 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2020/21 są dostępne na stronie internetowej oke.jaworzno.pl/www3/eo/

UWAGA: Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. opisany w niniejszym dokumencie może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19.

Informacja dla rodziców

Drodzy Rodzice,

wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Wasze dzieci codziennie (niejednokrotnie same) będą wychodzić z domu na zajęcia szkolne, pozalekcyjne, a także na spotkania ze swoimi rówieśnikami. Pamiętajcie, że pozbawione w tym czasie opieki osób dorosłych – mogą być narażone na wiele niebezpieczeństw …

 Apelujemy:

 • Ustalcie z dzieckiem godziny wyjścia do szkoły oraz terminy powrotów z niej, warunki i sposoby wzajemnego kontaktowania się w nagłych wypadkach.
 • Sprawdźcie i oceńcie, jak Wasze dziecko radzi sobie z samodzielnym otwieraniem i zamykaniem mieszkania.
 • Zadbajcie o właściwe przechowywanie przez dzieci kluczy.
 • Wybierzcie dziecku najbezpieczniejszą trasę do szkoły, zastrzegając jednocześnie, iż nie powinno z niej zbaczać.
 • Nie pozwalajcie nosić dzieciom większych kwot pieniędzy do szkoły oraz innych wartościowych przedmiotów – pozwoli to na unikniecie stania się ofiarą przemocy rówieśniczej.
 • Nauczcie swoje dziecko właściwego zachowania w stosunku do osób obcych, aby nigdy nie korzystało z oferowanej przejażdżki z nieznajomym, poczęstunku czy prezentu.
 • Uświadomcie swoje dziecko, że w sytuacji zagrożenia nie powinno się wstydzić głośno wołać o pomoc (przypomnijcie im numery telefonów alarmowych, a także nauczcie swojego numeru telefonu).
 • Zawsze – bez wahania, reagujcie na sytuacje, kiedy Waszemu dziecku stało się coś złego – kiedy mu grożono, zastraszano, okradziono lub pobito. W takiej sytuacji niezwłocznie powiadomcie dyrekcję szkoły, policję.
 • Wspólne spacery i wycieczki wykorzystajcie, jako doskonały moment do nauki podstawowych zasad i przepisów ruchu drogowego.

Dbajmy o wspólne bezpieczeństwo!

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 1 września 2020r. (wtorek)

Uczniowie, 1 września wreszcie wracacie do Szkoły!

Rok szkolny 2020/2021 wymaga zachowania szczególnej ostrożności, odpowiedzialności i wzajmnej troski.

Konieczne jest przestrzeganie zasad, które Wszystkim mają zapewnić bezpieczny powrót do szkół. W związku z tym w najbliższy wtorek przyjdziecie tylko na spotkanie z Wychowawcą wg poniższego harmonogramem:

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 września 2020r. (wtorek)

KLASA SALA nr … GODZINA

4s s.2 9.30

6as s. 2 11.00

6bs s.1 9.45

7as s.5 7.45

7bs s. 9 11.00

8as s.5 11.00

8bs s.2 10.00

1 aLS s.5 8.45

1bLS s. 4 8.45

2aLS s.1 11.00

2aLS s. 10 11.00

2LS s.4 10.30

3LS s. 5 8.45

Spotkania odbywają się z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego:

– zakaz gormadzenia się w częściach wspólnych budynku szkoły: korytarze, toalety, przedsionek itp.;

– po wejściu do budynku szkoły koniecza jest dezynfekcja rąk;

– wchodząc do budynku szkoły zakrywamy usta/nos (maseczką/przyłbicą);

– uczeń powinien posiadać własne przybory do pisania i prowadzenia notatek;

– sale są na bieżąco wietrzone i dezynfekowane.

25 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Czytania Tolkiena

Można odpocząć i cieszyć się obecnością najbliższych. Zachęcamy Was do krótkiej zabawy.
✔️ 25 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Czytania Tolkiena…..kto choć raz nie dał porwać się przygodom dzielnego Hobbita, niech pierwszy rzuci kamieniem 😉🙃
✔️Poniżej genialna gra – może jakaś rodzinna potyczka dla fanów literatury tolkienowskiej i miłośników filmów Petera Jacksona?

Nauka zdalna oznacza wzmożoną obecność użytkowników w sieci

Nauka zdalna oznacza wzmożoną obecność użytkowników w sieci 📱📲💻⌨️🖥🖨🖱
Dobrze jest pamiętać o zasadach bezpieczeństwa w sieci, więc przypominamy te podstawowe i serdecznie Was pozdrawiamy.
PS. Dziękujemy za dzisiejsze lekcje – byliście wspaniali 👌 nic tak nie cieszy nauczyciela jak szczere: „Tęsknimy za szkołą” ⚽️💓
Szczególne podziękowania ślemy WSZYSTKIM Uczniom, którzy odkąd spotykamy się online, nauczyli wielu Nauczycieli użytkowania różnorodnych aplikacji i funkcji informatycznych ❣️🖥⌨️❣️
W Drużynie Szkół Mistrzostwa Sportowego BBTS współpraca to czysta przyjemność 👌⚽️🤝